***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
فرم درخواست تجهیزات شبکه کارگاهی
*    
*    
*  
*  
*  
*    
*  
*    
نام مرکز، کارگاه و حرفه ای که نیاز به تجهیزات کارگاهی آن می باشد :
*  
*  
*    
*    
*  
فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شوراهای فرهنگی ومذهبی