نشست رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستانهای فومن وشفت با معاونت آموزش وپرورش شهرستان

به گزارش مرکز آموزش فنی و حرفه ای فومن ، به منظور معرفی رشته های فنی وحرفه ای موجود درمرکز وهمچنین تسهیل درشرایط جذب هنرجو نشستی درمورخه 9/3/98 دردفتر معاونت آموزشی ، آمزش وپرورش باحضور مدیران مدارس کاردانش هنرستانهای امام پناهی گوراب پس  سیدالشهدا گشت وشهرام طلوعی لولمان برگزار گردید. دراین نشست پیرامون ایجادرشته های صنایع غذائی ، عقد قرارداد با هنرستانهای حاضر درجلسه وهمچنین همزمانی برگزاری آموزشهای مهارتی همزمان باسال تحصیلی بحث وتبادل نظر گردید وطرفین به توافقات مثبتی دست پیدا کردند.

  • تاریخ درج : ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۱ تير ساعت ۰۹:۰۱
  • تعداد بازدید: 406