"شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن "  
فراخوان ، مناقصه ها و مزایده ها