تغییر سامانه تلفن گویای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان از 167 به 1670