***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
معرفی و شرح وظایف دفتر المپیاد
۹ خرداد ۱۳۹۶ 359

دفتر المپیاد اداره کل -حبیب ا.. قرآنی

تلفن : 013-33722320

تلفخانه :013-337551540 داخلی 222


دفتر المپیاد اداره کل -     حبیب ا.. قرآنی

تلفن : 013-33722320

تلفخانه :013-337551540 داخلی 222


شرح وظايف

برنامه ریزي،هماهنگی ونظارت برمسابقات مراحل شهرستانی واستانی

 برنامه ریزي،هماهنگی ونظارت براردوها ي نفرات برتراستان جهت اعزام به مسابقات مرحله کشوري

 برنامه ریزي وهماهنگی اعزام نفرات برتربه مسابقات مرحله کشوري -هماهنگی،تهیه وتدارك کارگاههاي مناسب،ابزاروتجهیزات کافی ولازم جهت اجراي مراحل استانی

وکشوري مطابق بامشخصات فنی موردتائیددفترمسابقات بین المللی مهارت.

اطلاع رسانی صحیح مسابقات مراحل شهرستانی،استانی وکشوري-تهیه گزارشهاي مربوط به مسابقات وسایرامورمرتبط بامسابقه-دریافت شرح وظایف رقابت کنندگان ومطالعه دقیق آن وتوجیه کامل شرح وظایف رقابتکنندگان وکارشناسان قبل ازاعزام به مسابقات.

هماهنگی کامل بادفترمسابقات بین المللی مهارت 

دفتر المپیاد اداره کل -     حبیب ا.. قرآنی

تلفن : 013-33722320

تلفخانه :013-337551540 داخلی 222

 

شرح وظايف

برنامه ریزي،هماهنگی ونظارت برمسابقات مراحل شهرستانی واستانی

 برنامه ریزي،هماهنگی ونظارت براردوها ي نفرات برتراستان جهت اعزام به مسابقات مرحله کشوري

 برنامه ریزي وهماهنگی اعزام نفرات برتربه مسابقات مرحله کشوري -هماهنگی،تهیه وتدارك کارگاههاي مناسب،ابزاروتجهیزات کافی ولازم جهت اجراي مراحل استانی

وکشوري مطابق بامشخصات فنی موردتائیددفترمسابقات بین المللی مهارت.

اطلاع رسانی صحیح مسابقات مراحل شهرستانی،استانی وکشوري-تهیه گزارشهاي مربوط به مسابقات وسایرامورمرتبط بامسابقه-دریافت شرح وظایف رقابت کنندگان ومطالعه دقیق آن وتوجیه کامل شرح وظایف رقابتکنندگان وکارشناسان قبل ازاعزام به مسابقات.

هماهنگی کامل بادفترمسابقات بین المللی مهارت 

دفتر المپیاد اداره کل -     حبیب ا.. قرآنی

تلفن : 013-33722320

تلفخانه :013-337551540 داخلی 222

 

شرح وظايف

برنامه ریزي،هماهنگی ونظارت برمسابقات مراحل شهرستانی واستانی

 برنامه ریزي،هماهنگی ونظارت براردوها ي نفرات برتراستان جهت اعزام به مسابقات مرحله کشوري

 برنامه ریزي وهماهنگی اعزام نفرات برتربه مسابقات مرحله کشوري -هماهنگی،تهیه وتدارك کارگاههاي مناسب،ابزاروتجهیزات کافی ولازم جهت اجراي مراحل استانی

وکشوري مطابق بامشخصات فنی موردتائیددفترمسابقات بین المللی مهارت.

اطلاع رسانی صحیح مسابقات مراحل شهرستانی،استانی وکشوري-تهیه گزارشهاي مربوط به مسابقات وسایرامورمرتبط بامسابقه-دریافت شرح وظایف رقابت کنندگان ومطالعه دقیق آن وتوجیه کامل شرح وظایف رقابتکنندگان وکارشناسان قبل ازاعزام به مسابقات.

هماهنگی کامل بادفترمسابقات بین المللی مهارت 

دفتر المپیاد اداره کل -     حبیب ا.. قرآنی

تلفن : 013-33722320

تلفخانه :013-337551540 داخلی 222

 

شرح وظايف

برنامه ریزي،هماهنگی ونظارت برمسابقات مراحل شهرستانی واستانی

 برنامه ریزي،هماهنگی ونظارت براردوها ي نفرات برتراستان جهت اعزام به مسابقات مرحله کشوري

 برنامه ریزي وهماهنگی اعزام نفرات برتربه مسابقات مرحله کشوري -هماهنگی،تهیه وتدارك کارگاههاي مناسب،ابزاروتجهیزات کافی ولازم جهت اجراي مراحل استانی

وکشوري مطابق بامشخصات فنی موردتائیددفترمسابقات بین المللی مهارت.

اطلاع رسانی صحیح مسابقات مراحل شهرستانی،استانی وکشوري-تهیه گزارشهاي مربوط به مسابقات وسایرامورمرتبط بامسابقه-دریافت شرح وظایف رقابت کنندگان ومطالعه دقیق آن وتوجیه کامل شرح وظایف رقابتکنندگان وکارشناسان قبل ازاعزام به مسابقات.

هماهنگی کامل بادفترمسابقات بین المللی مهارت 

فراخوان های سازمانی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
معرفی مراکز و ثبت نام دوره ها
پیوند های سایت
سامانه ها